Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja studijskog programa

Diplomski sveučilišni studij strojarstva će omogućiti polaznicima stjecanje specijalističkih znanja i kompetencija iz područja strojarstva i njemu srodnih tehničkih disciplina. Pri tome će oni biti osposobljeni za rješavanje inženjerskih problema ili provedbu projekata visokog stupnja složenosti koristeći po potrebi stručni ili znanstveni pristup. Na temelju usvojenih znanja i sposobnosti moći će se profilirati kao stručnjaci za praktičan rad ili nastaviti karijeru u području znanosti upisivanjem poslijediplomskog studija

Studij se sastoji od obveznih predmeta uz koje se nude izborne skupine predmeta. Izborne skupine predmeta se, nadalje, sastoje od obveznih i izbornih predmeta karakterističnih za odabrane discipline strojarstva. Time se omogućava stjecanje specijaliziranih kompetencija u izabranom području struke ili uvođenje u znanstveni pristup problematici temeljnih disciplina strojarstva. Na početku studija student se opredjeljuje za jednu od četiri (4) izborne skupine predmeta koje će pohađati kroz cijeli studij i koje omogućavaju specijalizaciju u određenim područjima struke:

 1. Proizvodno strojarstvo
 2. Konstruiranje i mehatronika
 3. Energetika i inženjerstvo okoliša
 4. Strojarstvo – računalno inženjerstvo

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa su:

 • Osmisliti radni proces te upravljati radnim procesom u složenim i promjenjivim uvjetima.
 • Primijeniti znanstveni pristupu u rješavanju inženjerskih problema
 • Razvijati nova inženjerska rješenja na osnovu samostalnih istraživanja
 • Kritički ocjenjivati i raspravljati o specifičnim inženjerskim problemima
 • Predložiti projektno rješenje, dizajnirati i evaluirati tehnički sustav
 • Formulirati parametre tehnološkog procesa
 • Upravljati tehničkim sustavima i procesima
 • Vrednovati i unaprijediti tehničke sustave i procese
 • Vrednovati različite koncepte modeliranja i simuliranja tehničkih sustava i procesa
 • Osmisliti metode nadziranja kvalitete procesa
 • Provoditi eksperimente i mjerenja, analizirati prikupljene podatke te donositi zaključke
 • Kombinirati stečena znanja i vještine u timskom radu te upravljati inženjerskim timovima
 • Efikasno poslovno komunicirati, pregovarati te prezentirati izvršene poslovne zadatke i projektna rješenja u nacionalnom i internacionalnom okruženju.

Zavisno o odabranoj izbornoj skupini predmeta, studenti koji završe diplomski sveučilišni studij strojarstva steći će znanja i kompetencije sa kojima će moći raditi kao stručnjaci na nekim od slijedećih područja:

 • organizacija rada i proizvodnje
 • rukovođenje i unapređenje proizvodnje
 • vođenje procesa
 • automatizacija
 • robotizacija
 • osiguranje kvalitete
 • ispitivanje materijala
 • tehnička mjerenja
 • projektiranje, modeliranje, gradnja, uporaba i održavanje postrojenja, strojeva, uređaja i alata
 • projektiranje, modeliranje i simulacija rada toplinskih, energetskih i proizvodnih procesa
 • rad sa suvremenim metodama i tehnologijama poduprtim računalnom podrškom i primjenama.